Klubmodul henter siden
indsigelse mod Badebro ved Vedbæk surfklub
Rasmus Salomon

  13.03.2017
  21:00

Vedr. Evaluering angående Vedbæk Sydstrand Sommerbro

På vegne af Kiteboarding Danmark (KBDK), som er en landsdækkende interesseorganisation under Dansk Sejlunion, skal bestyrelsen hermed afgive følgende bemærkninger i anledning af Rudersdals Kommunes evaluering angående Vedbæk Sydstrand Sommerbro.

KBDKs medlemmer benytter Vedbæk Sydstrand året rundt til kitesurfing og Foreningen har således en særdeles god forståelse af strandens betydning. Nærværende besvarelse er således udarbejdet med input fra kitesurfere bosat i Rudersdal Kommune og fra bestyrelsen.

Generelt

KBDK skal udtale sig imod en videreførsel af sommerbroen. Sommerbroen på Vedbæks Sydstrand udgør en væsentlig hindring for borgernes aktive udnyttelse af Sydstranden, der historisk har været et mere åbent område end Nordstranden.

Men endnu vigtigere udgør broen på Sydstranden en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko for kitesurfere, som ikke er meget øvede i det turbulente område, eller som f.eks. knækker en line eller vælter i en bølge..

Kitesurfing er som sportsgren i stærk vækst på verdensplan, og der skønnes i Danmark at være ca. 10.000 aktive udøvere, hvoraf mange er bosiddende i København og omegn. Det er en sportsgren, som appelerer til alle aldersgrupper og begge køn, og der skønnes således at være ca. 25% kvindelige udøvere.

Kitesurfere dyrker deres sport ved at køre efter vindretningen til en række velfungerende spots, hvor bestemte betingelser er opfyldt i forhold til landskab, plads og omgivelser, da dragerne er meget følsomme overfor vindhuller og vindspring, som opstår omkring skrænter, træer og bebyggelse. Endvidere er der en sikkerhedszone omkring udøveren, hvor der ikke må være objekter, der kan fange linerne, da det kan have fatale konsekvenser for kitesurferen, der er spændt fast i den anden ende. Det tager år at lære sine egne grænser at kende under forskellige forhold, og derfor er øvede kitesurfere meget opmærksomme på risici, mens uøvede kitere ofte overvurderer egne kompetencer i et land, hvor vind og bølger kan være lunefulde.

Vedbæk Sydstrand har nogle af de mest optimale betingelser for at kitesurfe i østenvind langs hele Øresundskysten, selvom det er en meget smal korridor at komme ud i fri vind fra. Det næste spot efter København er i Nivå, men her er der meget vanskelige forhold at launche fra, da stranden er alt for lille, og det udgør en anden form for risiko, da mange ulykker netop sker under launch og landing. Det er en meget stor misforståelse, at Kommunen har troet, at de hjalp surferne med launch ved at sætte en badebro op midt i den smalle korridor. Det svarer til at sætte et hegn på tværs af en skibakke, og det er kun et mirakel, at broen ikke har kostet ulykker i testperioden i 2016. En line kan nemt fange gelænder eller stolper på broen under vendinger i brændingen, ved launch og landing, og så bliver kitesurferen trukket ind i broen helt uden kontrol.

Da Rudersdal Kommune tog broen op i efteråret efterlod på trods af alle advarsler man bropillerne under vandoverfladen – uden afmærkning. Det betyder at alle besøgende kitere, som tilfældigvis ikke var medlemmer af den lokale klub, har ligget og hoppet lige hen over en række usynlige spyd. Det er en helt almindelig og naturlig manøvre at hoppe inde ved vandkanten som kitesurfer, og selv hvis bropillerne havde været afmærkede havde de udgjort en utrolig stor fare for en fatal ulykke.

Ved opførelsen af broen i kombinationen med udvidelsen af havnen har Ssydstranden mistet sin status som en af de få lettilgængelige og infrastrukturunderstøttede strande i Nordsjælland med mulighed for udøvelsen af en bred palette af fysiske aktiviteter herunder brætsejlads for såvel nybegyndere som øvede.

En videreførsel af sommerbroen vil endvidere kunne have væsentlige negative indvirkninger på foreningslivet i en af Danmarks ældste surfklubber i Vedbæk, der som bekendt har benyttet Sydstranden i årtier.

KBDK bemærker i den forbindelse, at der i rapporten “Aktivitetsoaser i Rudersdals Kommune” udarbejdet af Syddansk Universitet i 2015 er en længere omtale af Sydstranden under overskriften “Vedbæk Sydstrand en rekreativ strandaktivitetsoase for de unge”. Bl.a. anføres følgende (side 21 ff.):

“Ifølge Rudersdal Kommune er Vedbæk Strandpark kommunens mest benyttede udeareal i sommerhalvåret. Stedet kaldes surferstranden, og det er ved stranden syd for Vedbæk havn, at Vedbæk kano- og kajakklub er beliggende. Ved Vedbæk havn ligger desuden Vedbæk sejl- klub, som har en surf-afdeling. Sejlklubben har et klubhus beliggende helt ned til stranden med en terrasse.

Nordstranden i Vedbæk foretages i øjeblikket (2014/2015) en gennemgribende renovering. I forbindelse med denne renovering etableres bl.a. en ny badebro for vinterbaderne, og der etableres legeredskaber for børnene. Udover etableringen af en ny bro for vinterbaderne er der ikke tænkt i aktiviteter på vandsiden for svømmere eller for kanopadlere og kajakroere, surfere mv. Og der er ingen planer om at etablere faciliteter for fx beachvolley eller andre for- mer for strandaktiviteter, der kan tiltrække de unge på Nordstranden. I udformningen af den nye strandpark nord for Vedbæk havn er det således først og fremmest målgruppen af voksne og børn, der tilgodeses, og det er derfor særdeles oplagt at udforme aktivitetsmuligheder for `de unge ´ på Sydstranden.

Det vil derfor være særdeles oplagt at tænke i enkle faciliteter på Sydstranden, der ville kunne åbne op for nye former for både vandaktiviteter og forskellige aktivitetsmuligheder på strandsiden. Aktiviteter og opholdsmuligheder, som ville være attraktive for de målgrupper, der kommer her i forvejen, og som derudover også kunne tiltrække andre unge i kommunen.

Idekonceptet og aktivitetsoasens potentiale

Idékonceptet for en aktivitetsoase på Sydstranden handler om at udvikle en strandoase, der primært henvender sig til de unge på det naturbevoksede strandareal beliggende tæt ved Strandvejen med fokus på såvel strand- som vandaktivitetsmuligheder. Med unge tænkes primært på aldersgruppen ca. 12 – 25 år, som bor eller færdes i lokalområdet. Og her tænkes såvel på selvorganiserede aktivitetsmuligheder som aktivitetsmuligheder for de lokale kajakklubber, svømmeklubber samt Ung i Rudersdal m.m., der bør spille en central rolle i planlægningen heraf. Potentialet i forhold til at skabe rum og aktivitetsmuligheder såvel på stranden som på vandsiden i form af uformelle ”hænge-ud-steder” på landsiden, etablering af cross træning og andre træningsfaciliteter samt legeaktiviteter på land og på vand synes stort. Et `hænge-ud-sted ´ på strandarealet kunne indeholde en form for afskærmning fra Strandvejen. Derudover ville andre former for uformelle sidde-, ligge- og opholdsmuligheder evt. omkring en grill- eller bålplads samt en beachvolleybane være attraktivt for de unge i kommunen. Og endelig kunne man designe træningsfaciliteter til cross t, parkour mv. på stranden og i van- det. På vandsiden kunne man forestille sig svømmebaner til kort og langdistance, pontoner til isætning af kajakker, SUP ´er mv., pontoner man kan svømme ud til, solbade på samt lege vilde lege på, en kajak-polobane, SUP-forhindringsbane (med bøjer), udspringsplatforme og undervandsbane til snorkling.

Undersøgelser af rum og rammer for aktivt udeliv (Andkjær, Arvidsen, Dalgaard, 2013) peger på, at det er muligt at ændre på landskabet og etablere faciliteter til aktivt udeliv, uden at det går ud over brugernes mulighed for naturoplevelser. Disse undersøgelser peger desuden på, at deltagere i friluftsaktiviteter (fx kite-surfere og kajakroere) i høj grad efterspørger sociale støttefaciliteter, som kan optimere deres oplevelse og muligheder for aktivitet, samtidig med at sæsonen forlænges.”

Det fremgår af rapporten af forslagene til aktivitetsoaser har været forelagt og drøftet med Rudersdals Kommune. Det anføres i den forbindelse (side 6-7):

“Forslagene til aktivitetsoaserne er blevet diskuteret og kvalificeret i en projektgruppe bestående af medarbejdere fra Rudersdal Kommune, som har ansvaret for udviklingen af strategien for aktivitetsoaser i kommunen. De pågældende medarbejdere, som kommer fra Kulturforvaltningen, Byplanforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, er inddraget tre gange. Det er sket i forbindelse med en indledende workshop, der blev afholdt i juni 2014, hvor tolv medarbejdere fra kommunen deltog. Derudover er der blevet afholdt to møder i projektgruppen, hvor idéforslagene er blevet diskuteret. Endvidere har der under udarbejdelsen af forslagene til aktivitetsoaser løbende været en dialog med flere ansatte fra Rudersdal Kommune, som har stillet deres store indsigt i kommunen og især dens grønne områder og udendørs byrum til rådighed for analysen. Endelig er der blevet afholdt tre møder i styregruppen for projektet, hvor forslagene er blevet præsenteret, diskuteret og udvalgt.”

Det står på denne baggrund ikke KBDK ganske klart, hvorfor de meget positive og konstruktive tanker, der er udtrykt i ovennævnte rapport ikke lægges til grund for kommunens arbejde med det eneste sted i kommunen hvor surf, vandsport, SUP og lignende sportsgrene, der navnlig dyrkes af unge, kan udøves. KBDK kan i den forbindelse påpege, at der navnlig i forhold til udsatte unge og unge, er en stor værdi i at kunne stille netop trygge rammer for udøvelsen af vansport til rådighed. At der i dag overhovedet findes et aktivt - og yngre - segment tilknyttet vand og udendørsaktivitetsmiljøet ved Vedbæk strand skyldes uden tvivl den indsats som den lokale surfklub har leveret igennem årene. Ved at undlade at tage højde for surfklubben og det tilknyttede miljø gennem oprettelsen af en uønsket og fareskabende - jf. nedenfor - badebro risikerer Kommunen at sætte et aktivt og positivt ungdoms- og aktivitetsmiljø over styr.

Sikkerhedsmæssige og retlige forhold

Som beskrevet ovenfor udgør broen både opstillet om sommeren en uhørt stor risiko for områdets mange kitesurfere, som benytter spottet i østlige vindretninger. Som beskrevet kan en line meget let fange broens gelænder eller stolper, og det vil bringe en drage ud af kontrol med risiko for fatale konsekvenser. Det er et særligt problem for mindre øvede kitere, som ofte overvurderer deres egne evner til at navigere i bølger og i den type springende vindforhold, som eksisterer på Sydstranden, og hvor der er en meget lille korridor at komme ind og ud fra stranden i forhold til vindens strøm mellem skrænter, træer og bebyggelse. Problemet intensiveres, når mange windsurfere og kitesurfere samtidig skal navigere i forhold til hinandens positioner på vandet. Kiteliner er 30 meter lange og krydses let i luften, når der for lidt plads at navigere rundt på.

Det bemærkes, at kommunen har valgt ikke at markere broens piller, som er skjulte under havoverfladen, i vinterhalvåret 2016. KBDK har foretaget juridisk vurdering af dette forhold, og skal på den baggrund bemærke, at det efter omstændighederne må anses for ansvarspådragende adfærd, når en offentlig myndighed undlader at foretage basale fareafværgende skridt, desuagtet at kommunen ved flere lejligheder er blevet gjort opmærksom på, at der er kitesurfere og andre, der benytter Sydstranden i vinterhalvåret, herunder fra andre dele af landet, og som dermed ikke kan antages at være bekendte med, at bropillerne ligger under vandets overflade.

Såfremt en kitesurfer eller enhver anden bruger af stranden lider skade som følge af kommunens manglende markering af bropiller, som kommunen har etableret, må det forventes, at kommunen vil blive anset som ansvarlig i såvel strafferetlig som erstatningsretlig henseende.

Konklusion

KBDK skal på denne baggrund udtale sig imod etableringen af sommerbroen, og i stedet opfordre kommunen til at efterleve de positive tanker, der er udtrykt i ovennævnte rapport og sikre, at den fremtidige udvikling af Vedbæk Sydstrand sker i tæt og meningsfuld dialog med de borgere, der benytter denne i dag, herunder navnlig surfklubben og dens medlemmer.

Med venlig hilsen

KBDK er medlemsorganisation for dansk kiteboardere og er medlem af Dansk Sejlunion og International Kiteboarding Association (IKA)

Formand Rasmus Salomon

22788033


Seneste nyheder

Kommende events