Kitetour/Cabrinha Big Air - Lynæs van
09.06.2018
Kitetour/Cabrinha Big Air - Lynæs van
10.06.2018
Kitetour/Cabrinha Big Air - reservewe
11.08.2018
Kitetour/Cabrinha Big Air - reservewe
12.08.2018
Kitetour/Cabrinha Big Air - Waterz DM
08.09.2018